A BIOLÓGIA ALAPSZAK (B.Sc.) SZAKDOLGOZAT KÖVETELMÉNYEI
 
ALAPELVEK
   A biológia alapszakos szakdolgozatok alapkövetelménye a releváns, tágan értelmezett biológiai szakirodalomban fellelhető egy-egy aktuális probléma feldolgozása. A szakdolgozat a kiválasztott téma bemutatásán kívül tartalmazhatja a hallgató egyéb tevékenységének, terepi vagy laboratóriumi munkájának, kísérleteinek, méréseinek, modellszámításainak a leírását is, de ezek nem váltják ki a témabemutatást, irodalmi feldolgozást. Ugyanakkor ezek emelhetik a szakdolgozat színvonalát.
 

A szakdolgozat FORMÁJA és TERJEDELME
   A szakdolgozatot szövegszerkesztővel kell készíteni, A szöveg betűmérete 12 pontos legyen, ettől a címek, alcímek betűmérete eltérhet. A szöveget másfeles sorközzel, sorkizárással kell szerkeszteni, normál laptükörrel, A4-es lapon, bal oldalon 3 cm, a többin 2,5 cm margóval). A címoldal, a tartalomjegyzék és rövidítésjegyzék kivételével az oldalak allján, középen elhelyezve kell feltüntetni az oldalszámokat. Az oldalszámozás a címoldalon kezdődik.
   Az ábrákat, táblázatokat sorszámmal kell ellátni, és azokat a megfelelő helyen a szövegbe kell illeszteni. Ez alól kivétel lehet olyan kép, tábla, rajz, nagyméretű táblázat, amely mérete miatt nem illeszthető a szövegbe. Ez külön oldalon vagy a munka végén mellékletben helyezhető el.


    A munka terjedelme – az tartalomjegyzék, összefoglalók, hivatkozási lista, köszönetnyilvánítás és nyilatkozat nélkül számolva – minimum 20, maximum 40 oldal legyen. A munka minimum 15 szakirodalmi művet dolgozzon fel (az internetes hivatkozások, ill. alapvető adat vagy ábra hivakozások kivételével).
   A szakdolgozat egy példányát keménytáblás, zöld színű kötésben (az Intézet/Tanszék dokumentációs példánya), egy példányát pedig elegendő spirálozva beadni (ez utóbbi a bíráláshoz szükséges, a hallgató a védés után visszakapja). A borítón a SZAKDOLGOZAT felirat, a hallgató neve és az évszám szerepeljen; az egyik példányt a hallgató visszakapja!
   A szakdolgozatot elektronikus formában, PDF fájlként is le kell adni.
   Az elektronikus változatot fel kell tölteni az Intézet Moodle szerverére (tem.elte.hu)!

 
A szakdolgozat ajánlott SZERKEZETE
Címlap
   Tartalmazza a címet; a tényt, hogy ez a mű szakdolgozat; a biológia alapszak és a szakirány megnevezését; a hallgató nevét; a témavezető nevét, beosztását, tudományos fokozatát, a tanszék nevét, ahol a témavezető dolgozik, Egyetemünk, Karunk a Biológiai Intézet nevét, az Egyetem címerét, valamint a szakdolgozat készítésének évét.
   Egységes formátumban készítendő el! Az aktuális adatokkal kitöltendő címlapminta letölthető!
Tartalomjegyzék
   A tartalomjegyzékben nem kell feltüntetni magát a tartalomjegyzéket!
Rövidítésjegyzék (ha szükséges)
Bevezetés
   Ez a fejezet mutassa be a munka témáját, helyezze el a témát a szaktudományban. Foglalja össze a téma vizsgálatának jelentőségét. Röviden vázolja fel a szakdolgozat célját, tartalmát.
A téma kifejtése
   A téma feldolgozása tartalmazhat történeti áttekintést, de a logikai alapot lehetőleg ne (csak) a kronológia adja, hanem a tudományterület problémáinak, fejlődésének a feldolgozása. Ilyen lehet például különböző kísérleti eredmények, illetve az azokon alapuló elméletek összevetése, értékelése.
   A szakirodalom feldolgozásánál ügyelni kell arra, hogy a feldolgozott irodalom ne legyen egyoldalú, a válogatás ne legyen tendenciózus. Ügyelni kell a régi (5–10 évnél korábbi) és az új publikációk helyes arányaira. Ez az arány szakterületenként változhat, de tükrözi a választott téma időszerűségét. Ha túl nagy a régi szakirodalom aránya, az azt mutathatja, hogy a hallgató „vissza-irodalmazott”, azaz adott publikációk hivatkozásait használta, és kevesebb gondot fordított az önálló irodalomkutatásra.
   Célszerű figyelni az összefoglaló és eredeti cikkek arányra is. Negatívan értékelendő, ha a szakdolgozat egy-két összefoglaló logikáját tükrözi, és főleg az összefoglalókban hivatkozott cikkeket dolgozza fel. Célszerű feltüntetni már a szövegközti hivatkozásban is, hogy a hivatkozott mű összefoglaló cikk.
   Különösen ügyelni kell arra, hogy a dolgozat ne tartalmazzon másodkézből vett hivatkozásokat, azaz a hallgató minden, általa hivatkozott irodalmat elolvasson, ne vegye át korábbi publikáció hivatkozását. Ha csak az összefoglalót olvasta a hallgató, ezt is tüntesse fel a hivatkozásban.
   Egyetemi jegyzet nem tekintendő szakirodalomnak, az arra való hivatkozás sem fogadható el. (Kivétel lehet, ha a szakdolgozat témája egy egyetemi jegyzet szakmai értékelése, tartalmának összevetése a téma nemzetközi szakirodalmával.)
Elfogadható viszont szakmai internetes honlap, ha azon keresztül reprodukálhatóan lehet információhoz jutni. Ebben az esetben javasolt a leolvasás dátumának a feltüntetése.
   Ez a fejezet tartalmazhat publikációkból kivett ábrákat. Ezek aláírásában fel kell tüntetni az ábra eredetét, és az ábrákon lévő feliratok magyar fordítását.
A hivatkozások formája
   A szövegben megadott hivatkozás tüntesse fel:
 • egy szerző esetén a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát (Smith, 1999)
 • két szerző esetén mindkét szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát (Smith és Kovács, 2000)
 • kettőnél több szerző esetén az első szerző vezetéknevét a többi szerzőre utaló „és mtsai” rövidítést
       valamint az évszámot (Smith és mtsai, 2001)
 • ha több publikáció jelent meg ugyanattól a szerző(k)től az adott évben, az évszám utáni
       indexeléssel kell egyértelműsíteni a hivatkozást (Smith, 1999a, Smith, 1999b)
 • Következtetés
     
  Ez a fejezet foglalja össze feldolgozott tudományos eredményekből levonható tanulságokat.
  Összefoglalás
     Magyar és angol nyelven, egy-egy oldalon foglalja össze a szakdolgozat témáját és következtetéseit.
     (Előzetes egyeztetést követően – indokolt esetben – más idegen nyelven megírt összefoglalás is elfogadható.)
  Hivatkozások
     A teljes bibliográfia legyen megadva az adott tudományterületen elfogadott szabályok szerint.
  Mindenképpen tartalmaznia kell folyóirat esetén:
 • az összes szerző vezetéknevét és iniciáléját
 • a publikálás évszámát
 • a cikk teljes címét
 • a folyóirat címét (lehet az elfogadott rövidítés)
 • kötetszámot
 • oldalszámokat
 • Könyvfejezet esetén:
 • az összes szerző vezetéknevét és iniciáléját
 • a publikálás évszámát
 • a fejezet teljes címét
 • a szerkesztő(k) vezetéknevét és iniciáléját
 • a könyv címét a kiadó nevét, székhelyét (város) (releváns esetben az ISBN-számot)
 • oldalszámokat („-tól –ig”)
 • Köszönetnyilvánítás
  Nyilatkozat (a szerzői jogok tiszteletben tartásáról)
     A "Hallgatói követelményrendszer" (ELTE SzMSz, II. kötet) szakdolgozatra vonatkozó 76.§ (6) pontja szerint:
  "... a szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható."
     Az aktuális adatokkal kiegészített Nyilatkozat a szakdolgozat minden példányában (az utolsó oldalon) a hallgató eredeti aláírásával kell szerepeljen!
     A fentieknek megfelelő, a Biológiai Intézetben egységesen alkalmazandó Nyilatkozat szövege letölthető!
  CD melléklet (szükség szerint)
  frissítve: 2012.11.10.