A SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
 
A biológia alapszak hallgatói a Biológiai Intézet oktatói/kutatói által felkínált és az Intézet honlapján összesített listán közzétett témaajánlatok közül választhatnak szakdolgozati témát az alábbiak szerint:
 
1.  A szakdolgozati témaválasztási időszak a tavaszi félév vizsgaidőszakának első napjától az őszi félév szorgalmi időszaka második hetének végéig tart. (Témaválasztási pótidőszak a tanulmányaikkal nem a mintatanterv szerint haladó hallgatók számára: az őszi félév vizsgaidőszakának első napjától az tavaszi félév második oktatási hetének végéig tart.)
2.  A szakdolgozati témaajánlati listáról a mintatanterv szerinti 4. félévüket lezáró vagy már lezárt biológia alapszakos hallgatók választhatnak témát. Ezután fel kell keresni a témát meghirdető oktatót és vele egyeztetni. Az oktató joga, hogy kit, melyik témájára fogad el szakdolgozójának. Az oktató az általa elfogadott hallgató nevét és Neptun kódját (az Intézet titkárának küldött E-mail-lel) bejegyezteti az intézeti honlapon a szakdolgozati cím mellé.
3.  A hallgató szakdolgozati témaválasztását a témavezető és az érintett tanszék tanszékvezetője hagyja jóvá a témaválasztás bejelentésére szolgáló nyomtatványon (letölthető a TH honlapjáról).
4.  A sikeres témaválasztást követően a jóváhagyott téma címét és a témavezető nevét a kari Tanulmányi Hivatalban be kell jelenteni a kitöltött nyomtatvány határidőre történő leadásával!
(A bejelentéshez szükséges nyomtatvány megtalálható a TH honlapján!)
5.  Az a hallgató veheti fel a szakdolgozati kurzust (Szaklaboratórium – I.), akinek a neve szerepel az intézeti honlapon egy (és csak egy) témakiírás mellett.
(Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozzák a tantárgyfelvételi előfeltételeket!)
6.  Kivételes esetben választható más, nem a Biológiai Intézethez tartozó, de ELTE oktató/kutató által kiírt téma. Ebben az esetben a hallgatónak „belső konzulenst” és a témát befogadó (a védésnek helyt adó) intézeti tanszéket kell keresnie. A témaválasztást az intézeti Oktatási Bizottság hagyja jóvá vagy utasítja el a hozzá benyújtott kérelem (letölthető a honlapról) alapján. A kérelmet az Intézet irodáján kell leadni két példányban.
(Az engedélyeztetési eljárásnak le kell zárulnia a szorgalmi időszak második hetének végéig.)
7.  A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a témaváltoztatásnak a záróvizsgát legalább négy hónappal meg kell előznie! Ebben az esetben is az új témaválasztást az érintett tanszéken engedélyeztetni kell és a Tanulmányi Hivatalban be kell jelenteni!

 
frissítve: 2015.08.03.