ZÁRÓVIZSGA

Záróvizsga szóbeli vizsgaidőpont:   2018. június 27–28.

  
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
valamint a szakdolgozat időben történő leadása és nem elégtelen minősítése.

 
A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉNEK BIOLÓGIAI INTÉZETI SZABÁLYAI
 
 
A szakdolgozat beadása
   A szakdolgozat a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára a megadott határidők betartásával, amennyiben a hallgató teljesítette a tantervben előírt összes feltételt, valamint az elkészült mű megfelel az elvárt formai és tartalmi követelményeknek. (A szakdolgozattal kapcsolatos információkat lásd itt!)
 
          Határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja, 16 óra!
 
   A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.
 
 
A szakdolgozat védése
   A szakdolgozat megvédése a biológia alapszak záróvizsgájának része. Ezért csak az a hallgató bocsátható védésre, aki megszerezte az abszolutóriumot és a védésen rendelkezésre áll a megfelelően előkészített (az abszolutórium megszerzését is igazoló) záróvizsga jegyzőkönyv.
   A védés az illetékes záróvizsga bizottság tagjai és a tanszéki közösség jelenlétében történik. A szakdolgozat fő eredményeit tanszékenként szervezett nyilvános védésen kell bemutatni, kb. 15 perces előadás (prezentáció) keretében. Ezt követően kell választ adni a bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által a helyszínen felvetett kérdésekre.
   (A Tanszékvezetők az Intézetigazgató megbízottjaként az adott tanszéken készült szakdolgozatok értékelésére kijelölnek egy legalább 3 tagból álló védési bizottságot, amelynek hivatalból tagjai a záróvizsga bizottság tanszéki tagjai, a szakdolgozat bírálója, valamint egy, a tanszék kutatási területén jártas, nem ELTE-s szakember. A bizottság tagja lehet más tanszék munkatársa is.)
   A szakdolgozat jegyét a védési bizottság állapítja meg a témavezető és a szakdolgozat bírálójának véleménye alapján. A védés teljesítményét külön osztályzattal értékeli a bizottság.
   A jegyeket a bizottság vezetője jegyzi be.
   A bírálati lapot és a védési értékelést csatolni kell a szakdolgozathoz.
 
   A szakdolgozatok védésének ajánlott időszaka: a vizsgaidőszak 4–5. hete.
 
 
A szóbeli vizsga
   A záróvizsga második részét képező szóbeli vizsgát a záróvizsga bizottság előtt kell letenni!
   A záróvizsga időpontját a jelentkezők számának ismeretében a vizsgaidőszak kezdete előtti ötödik hét végéig a vizsgabizottság elnöke – a bizottsági tagokkal egyeztetve – megjelöli és kihirdeti.
A hallgatók az egyes vizsganapokon a vizsga megkezdésekor a meghirdetett helyszínen jelenjenek meg!
A záróvizsga bizottság elnöke tájékoztatja a hallgatókat a vizsga menetéről, időbeosztásáról.
 
   A vizsgázók tudásukról két tétel (lásd: tételjegyzék) és a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján adnak számot. Az első tételt a teljes tételsorból, a másodikat szakmai érdeklődési területéhez/szakdolgozatához illeszkedő, a szakdolgozatot befogadó Tanszék által művelt szűkebb szakterületnek megfelelő tételcsoportból húzza. Az előbbi az alapszakon elsajátított ismeretek és összefüggések tudásszintjét, utóbbi a hallgató által választott szakterületen elsajátított specifikus tudását ellenőrzi. A cél nem a kollokviumi szintű vizsgák megismételtetése, hanem a szakmai tájékozottság és az összefüggések felismerésének vizsgálata.
 
   A vizsga időtartama hallgatónként átlagosan 30 perc. A két tételre és a felmerülő további kérdésekre adott feleletek alapján alakítja ki a záróvizsga bizottság az érdemjegyet.
   A záróvizsga bizottság a hallgatók teljesítményét a két tételre és a felmerülő további kérdésekre adott feleletek alapján értékeli, és az eredményt (egy jegy) bevezeti a záróvizsga jegyzőkönyvbe.
   A bizottság a HKR vonatkozó rendelkezései alapján megállapítja a záróvizsga jegyét, és azt a jegyzőkönyvbe vezeti a hallgató teljesítményét általánosságban értékelő mondatokkal együtt.
A záróvizsga eredményét (aznapi teljesítmény, záróvizsga átlaga) az értékelés lezárása után a bizottság a vizsgázók jelenlétében kihirdeti.
 
 
Záróvizsga szóbeli vizsgaidőpont:   2018. június 27–28.
 
Eligazítás:   (még nem meghatározott)
 
frissítve: 2018.04.03.