ZÁRÓVIZSGA

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
valamint a diplomamunka időben történő leadása és nem elégtelen minősítése.

A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉNEK BIOLÓGIAI INTÉZETI SZABÁLYAI

A diplomamunka beadása
   A diplomamunka a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára a megadott határidők betartásával, amennyiben a hallgató teljesítette az összes, a tantervben előírt feltételt, valamint az elkészült mű megfelel az elvárt formai és tartalmi követelményeknek.
   A diplomamunkát két példányban, illetve elektronikus formában (PDF) is kell beadni a témát/védést befogadó Tanszéken. Az egyik példány a tanszéken marad, ezt mindenképpen kötött, fekete borítójú, keménytáblás formában kell leadni - lehetőleg legyen benne CD-n is a tartalom. A másik példány lehet fűzött/spirálozott is, melyet a záróvizsga végén a hallgató visszakap.
A dolgozat és esetleges mellékletei elektronikus (a nyomtatottal megegyező) változatát a szorgalmi időszak utolsó hetében kell feltölteni a Biológiai Intézet oktatási szerverére!
(A dolgozatokat PDF formátumban kell feltölteni, a fájl mérete alapesetben maximum 20 MB lehet. )

 
          Határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja
 
 
A diplomamunka bírálata
   A befogadó tanszék vezetője két bírálót kér fel a diplomamunka értékelésére, egyet az adott tanszék munkatársai közül, egyet pedig más tanszékhez vagy külső intézethez/egyetemhez tartozó oktatók/kutatók közül. Az adott tudományterület általános szabályai szerint (e tekintetben mérvadó a PhD disszertációk bírálati rendje), illetve a Biológiai Intézet Tanácsa által elfogadott bírálati szempontok alapján értékeli a diplomamunkát írásban (max. 2 oldal), valamint javaslatot tesz a dolgozat ötfokozatú skálán történő minősítésére.
   A hallgató a bírálatot a védés során a befogadó tanszék által megszabott módon kézhez kapja. A bírálatokat a diplomamunkával együtt, annak mellékleteként archiválják a tanszéken.
 
   A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.
 
 
A záróvizsga első része: a diplomamunka védése
   A diplomamunka védése a Biológus mesterszak záróvizsgájának része. Ezért csak az a hallgató bocsátható védésre, aki megszerezte az abszolutóriumot és a védésen rendelkezésre áll az ezt igazoló leckekönyv és a megfelelően előkészített záróvizsga jegyzőkönyv. A védés az illetékes (szakirányonkénti) záróvizsga bizottsági tagok és a tanszéki közösség jelenlétében történik.
   (A Tanszékvezetők a Záróvizsga bizottság elnökének megbízottjaként az adott tanszéken készült diplomamunkák értékelésére kijelölnek egy minimum 3 tagból álló védési bizottságot, amelynek hivatalból tagjai a szakirány/tanszék Záróvizsga bizottsági tagjai, kiemelten egy a tanszék kutatási területén jártas nem ELTE-s záróvizsga bizottsági tag. A bizottság tagja lehet a tanszék és más tanszékek munkatársa is.)
   A diplomamunka védése nyilvános.
   A diplomamunka fő eredményeit szakirányonként vagy – nagyszámú hallgató esetében – tanszékenként szervezett nyilvános védésen kell bemutatni, maximum 15 perces előadás (prezentáció) keretében. Ezt követően kell választ adni a bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által felvetett kérdésekre.
    A diplomamunka jegyét a védési bizottság állapítja meg a dolgozat bírálóinak véleményét figyelembe véve. A védés teljesítményét külön osztályzattal értékeli a bizottság. A jegyeket a bizottság vezetője jegyzi be a leckekönyvbe, ill. a záróvizsga jegyzőkönyvbe.
 
   A diplomamunkák védésének ajánlott időszaka:
          a vizsgaidőszak 3. hetétől, legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel!
 
 
A záróvizsga második része: szóbeli vizsga
   A záróvizsga második részét a szakiránynak megfelelő záróvizsga bizottságok előtt kell letenni! A záróvizsga időpontját a jelentkezők számának ismeretében a vizsgaidőszak elején a vizsgabizottság elnöke – a bizottsági tagokkal egyeztetve – megjelöli, és kihirdeti.
   A hallgatók az egyes vizsganapokon a vizsga megkezdésekor a meghirdetett helyszínen jelenjenek meg! A záróvizsga bizottság elnöke tájékoztatja a hallgatókat a vizsga menetéről, időbeosztásáról, a vizsgázók sorrendjéről.
   A vizsgázók tudásukról két tétel (lásd: tételjegyzékek) és a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján adnak számot. A szakirányú tételsorok tartalmaznak egy, az általános tudásanyagot felölelő, alapvető fogalomtárat/kérdéssort, amelynek ismerete alapkövetelmény. A vizsga során ezek ismeretének ellenőrzésére is sor kerül. A vizsga időtartama hallgatónként átlagosan 30 perc.
   A záróvizsga bizottság a hallgatók feleletét az aznapi utolsó vizsgát követően értékeli és az eredményt (egy jegy) bevezeti a záróvizsga jegyzőkönyvbe. A bizottság megállapítja a záróvizsga jegyét (a diplomamunka és a védés jegyének átlagát a vizsgakérdésekre adott jeggyel átlagolva) és azt a jegyzőkönyvbe vezeti a hallgató teljesítményét általánosságban értékelő mondatokkal együtt. A záróvizsga eredményét az értékelés lezárása után a bizottság a vizsgázók jelenlétében kihirdeti (aznapi teljesítmény, záróvizsga átlaga).

     Eligazítás: (még nem meghatározott)

     A záróvizsga szakirányú tételsorai és szóbeli vizsgaidőpontjai :
 2018. június
 2018. június
 2018. június
 2018. június
 2018. június
 
 
frissítve: 2018.02.12.