a „szakirodalmi összefoglalás” témájú diplomamunkákkal szemben támasztott követelmények

 

 

 

A DIPLOMAMUNKA formája és TERJEDELME

 

A diplomamunkát szövegszerkesztővel kell készíteni, és táblával vagy spirállal bekötve kell beadni. A szöveg betűmérete 12 pontos legyen, ettől a címek, alcímek betűmérete eltérhet. A szöveget másfeles sorközzel „sorkizárás”-sal kell szerkeszteni. A címoldal kivételével az oldalakat számozni kell.

Az ábrákat, táblázatokat sorszámmal kell ellátni, és azokat a megfelelő helyen a szövegbe kell illeszteni. Ez alól kivétel lehet olyan kép, tábla, rajz, nagyméretű táblázat, amely mérete miatt nem illeszthető a szövegbe. Ez külön oldalon, vagy a munka végén mellékletben helyezhető el.

A munka nem lehet 40 oldalnál rövidebb a hivatkozási lista nélkül számolva, és legalább 50 feldolgozott irodalmi hivatkozáson alapuljon. Utóbbi szám csak indokolt esetben lehet kevesebb.

 

 

 

A diplomamunka szerkezete

 

A fejezetek listája:

Címlap

Tartalomjegyzék

Rövidítésjegyzék (ha szükséges)

Bevezetés

A téma kifejtése

Következtetés, modell

Összefoglalás magyarul

Összefoglalás angolul

Hivatkozások

Köszönetmondás

 

 

Címlap (fejezetek)

Tartalmazza a címet, a tényt, hogy ez a mű diplomamunka, a hallgató nevét, a témavezető nevét, beosztását, tudományos fokozatát, a tanszék nevét, ahol a témavezető dolgozik, egyetemünk nevét, és a diplomamunka készítésének évét. Ha külső intézményben irányították a munkát, tüntesse fel a témavezető nevét, munkahelyét és a belső konzulens nevét és tanszékét is.

 

Tartalomjegyzék

 

 

Rövidítésjegyzék (ha szükséges)

 


Bevezetés (fejezetek)

Ez a fejezet mutassa be a munka témáját, helyezze el a témát a szaktudományban. Foglalja össze a téma vizsgálatának jelentőségét. Röviden vázolja fel a diplomamunka célját, tartalmát. Ha a munka hipotézist, modellt állít fel, írja le annak lényegét, érvényességét.

 

A téma kifejtése (fejezetek)

A téma feldolgozása tartalmazhat történeti áttekintést, de a logikai alapot lehetőleg ne (csak) a kronológia adja, hanem a tudományterület problémáinak a feldolgozása. Ilyen lehet például különböző kísérleti eredmények, illetve az azokon alapuló elméletek összevetése, értékelése. Fontos, hogy ez ne csak felsorolás legyen, hanem a diplomamunka készítője foglaljon állást a különböző, esetleg ellentmondásos nézetek között. Vagyis a munka legyen egyben diszkusszió is.

A szakirodalom feldolgozásánál ügyelni kell arra, hogy a feldolgozott irodalom ne legyen egyoldalú, a válogatás ne legyen tendenciózus. Ügyelni kell a régi (5 évnél korábbi) és az új publikációk helyes arányaira. Ez az arány szakterületenként változhat, de tükrözi a választott téma időszerűségét. Ha túl nagy a régi szakirodalom aránya, az azt mutathatja, hogy a hallgató „vissza-irodalmazott”, azaz adott publikációk hivatkozásait használta, és kevesebb gondot fordított az önálló irodalomkutatásra. Különösen ügyelni kell arra, hogy a dolgozat ne tartalmazzon másodkézből vett hivatkozásokat, azaz a hallgató minden, általa hivatkozott irodalmat (vagy legalább annak összefoglalóját) elolvassa, ne vegyen át korábbi publikáció hivatkozását.

Tankönyv, egyetemi jegyzet nem tekintendő szakirodalomnak, az arra való hivatkozás sem fogadható el. (Kivétel lehet, ha a diplomamunka témája egy tankönyv vagy egyetemi jegyzet szakmai értékelése, tartalmának összevetése a téma nemzetközi szakirodalmával.)

Elfogadható viszont szakmai internetes honlap, ha azon keresztül reprodukálhatóan lehet információhoz jutni.

Ez a fejezet tartalmazhat publikációból kivett ábrákat. Ezek aláírásában fel kell tüntetni az ábra eredetét, és az ábrákon lévő feliratok magyar fordítását.

A hivatkozás formája: a szövegben megadott hivatkozás tüntesse fel:

a)      egy szerző esetén a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát (Smith, 1999)

b)      két szerző esetén mindkét szerző vezetéknevét és a publikáció létszámát (Smith és Kovács, 2000)

c)      kettőnél több szerző esetén az első szerző vezetéknevét „és mtsai” és az évszámot (Smith és mtsai, 2001)

d)      ha több publikáció jelent meg ugyanattól a szerző(k)től az adott évben, az évszám utáni indexeléssel kell egyértelműsíteni a hivatkozást (Smith 1999a, Smith 1999b)

 

Következtetés, modell

 

Ez a fejezet foglalja össze feldolgozott tudományos eredményekből levonható tanulságokat.

 

Összefoglalás magyarul

 

1 oldalon foglalja össze a diplomamunka témáját és következtetéseit.

 

Összefoglalás angolul (Esetleg más idegen nyelven megírt összefoglalás is elfogadható.)

 


Hivatkozások (fejezetek)

Teljes bibliográfia legyen megadva az adott tudományterületen elfogadott szabályok szerint.

Mindenképpen tartalmaznia kell folyóirat esetén:

a)      az összes szerző vezetéknevét és utóneveik iniciáléit

b)      a publikálás évszámát

c)      a cikk teljes címét

d)      a folyóirat címét (lehet az elfogadott rövidítés)

e)      kötetszámot

f)        oldalszámokat

Könyvfejezet esetén:

a)      az összes szerző vezetéknevét és iniciáléját

b)      a publikálás évszámát

c)      a fejezet teljes címét

d)      a könyv címét

e)      a szerkesztő(k) vezetéknevét és iniciáléját

f)        a kiadó nevét, helyét (város)

g)      az ISBN-számot

h)      oldalszámokat („-tól –ig”)

 

Köszönetmondás